آیا آزادی های کنونی ، از سوی خدا و دین به ما رسیده است؟

همین جوری داشتم گذرا نگاهی به خبرهای گوشه و کنار جهان می انداختم
چشمم خورد به خبری درباره ی بازنویسی قانون ریشه ای در تنسی آمریکا
گویا قانون گذاران در تنسی که بر روی بازنویسی قانون ریشه ای کار می کنند
گفته اند که آزادی های موجود از سوی خدا رسیده است نه از سوی
دولت ها و مردم.
من گمان می کنم این قانونگذارها دلشان می خواست بگویند
که این آزادی های فردی و شهروندی موجود را وامدار ساختار دین(کلیسا)
و خدا هستند و رویشان نشده است که چنین بگویند.
اگر نبود مبارزه ی آزادی خواهان و خردگرایان، اکنون کشورهای اروپایی
و آمریکا در سرکوب و سانسور اندیشه و آزادی بیان،دست کمی از
رژیم ننگین اسلامی نداشتند.
دوره ی روشنگری در اروپا بود که کشورهای اروپایی را پس از سال ها
از زیر فشار سنگین دستگاه سرکوبگر کلیسا بیرون آورد و مزه ی
آزادی را به مردم چشانید.
تا یادم نرفته است بگویم که این خبر را در تارنمای زیر خوانده ام
wbbjtv.com
که خود این تارنما در خبر انتشار یافته اش به آسوشیتد پرس
(Associated press)
اشاره کرده بود.

۱۷-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements