بازی اسپور(هاگ)،نگاهی به فرگشت

بازی رایانه ای اسپور (هاگ)،به گونه ای ساخته شده است
که شما را با نگره ی فرگشت و پرسش هایی در آن زمینه
آشنا می کند.
دین و دانش از دیرباز پیوند لرزانی با هم داشته اند و با این
که برخی می گویند این دو با هم همزیستی دوستانه ای دارند
این گونه نیست.
شمار زیاد یافته های زیست شناسی،به ویژه سنگواره ها
بر جای مانده ، نگره ی فرگشت را تایید می کنند.
بازی اسپور برپایه ی نگره ی فرگشت ساخته شده است.
شما در این بازی، نخست با یک یاخته(سلول) می آغازید
و سپس با کنترل آن به جانوران می رسید و رفته رفته
آن جانور، هوشمند و هوشمند تر می شود و به زندگی گروهی
روی می آورد و رفته رفته شهرنشینی می آغازد و سپس
کیهان پیمایی ساخته می شود و سپس شما زمین را
ترک می کنید.
البته یک آفرینش گرا می تواند دیدگاه خودش را داشته
و باور به هدفدار بودن این جهان داشته باشد.
و کسی دیگر، هم چون من می تواند پذیرای نگره ی
فرگشت باشد و به شوند نبود نشانه ها و سندهای دانشی
در تایید باشندگی آفریننده ای هوشمند،خداناباور باشد.

این بازی، ساخته شده به سال ۲۰۰۸ و از باهمان(کمپانی)
الکترونیک آرتز می باشد.

نکته:
از تارنمای
gamesfaqs
با این بازی آشنا شده ام.
البته نزدیک به یکسال از پیش نویس کردن این یادداشتم
میگذرد ولی اگر درست یادم مانده باشد نام این بازی
و گزارش کوتاهی از آن را در یک تارنمای دیگری
دیده بودم که نشانی آن یادم نمی آید.

۱۵-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements