امام زمان،امامی کوکی

چرا امام زمان افسانه ای نمی آید؟
شاید امام زمان، بیشتر کوک شده است و یا پس از این همه سال
این امام کوکی از کار افتاده است،شاید هم چرخ دنده ها،فنرها
و کوک آن از کار افتاده اند و یا درست کار نمی کنند
شاید هم باتری ایشان پایان یافته است.

۱۵-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements