سیزده به در،سال دگر آخوند به در

25

با این که تاریخ ساخت این کاریکاتور به چند سال پیش برمی گردد
ولی با این همه برای من که تازگی دارد،دست آفریننده ی این
کاریکاتور درد نکند و آفرین بر ایشان.
امیدوارم بهار سال آینده،هیچ نام و نشانی از رژيم ننگین اسلامی
برجای نماند و بتوانیم سال نوی خودمان را در آزادی و پیروزی
جشن بگیریم.
نباید امیدمان را نسبت به سرنگونی رژیم ننگین اسلامی از دست بدهیم
پس چه نیکو است که سیزده به در امسال بگوییم که:
سیزده به در،سال دیگر آخوند به در.

به امید در به دری همه ی آخوندهای مفت خور و کشتارگری
که ایران را به اشغال خودشان درآورده و ایران را تبدیل
به یک زندان بزرگ کرده اند.

بن مایه:
کاریکاتور از وبلاگ زیر می باشد
negahtofigh.blogspot.com

۱۲-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements