درهم تنیدگی کوانتومی،ناجایگزیدگی ذره ها

در این پدیده،هر ذره می تواند بی درنگ بر روی ذره های
دیگر هتا اگر در آن سوی کهکشان باشند،اثر بگذارد.
به نگر میرسد که این پدیده با پایه های نسبیت سرناسازگاری
داشته باشد،چرا که بر پایه ی نسبیت،هیچ پیامی نمی تواند
با تندی بیش تر از نور،از جایی به جای دیگر برود.
ولی آزمایش ها نشان می دهد که هر یک از ذره های
در هم تنیده می توانند بی درنگ بر روی ذره های دیگر
اثر بگذارند.
البته برخی فیزیکدانان بر این باورند که در این فرایند
هیچ داده و پیامی میان ذره ها جابه جا نمی شود.
برای نمونه،بالا و پایین بودن اسپین هر یک از ذره های
در هم تنیده،فرایندی کاتوره ای و مهار ناپذیر است.

بن مایه:
نیوساینتیست-سپتامبر سال ۲۰۰۶-پاتریک بری
+
گاهنامه ی دانشمند

۱۲-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements