آقای دونالد ترامپ،ما به کمک نیاز داریم

با آمدن دونالد ترامپ،سیاست ها و رویه های کشور آمریکا
دچار دگرگونی هایی شده است،بارها یادآور شده بودم که باید
سیگنال هایی نیرومند چه از درون ایران و چه از بیرون ایران به
دولت کنونی آمریکا فرستاده شود.
اگر خواهان آزادی هستیم اگر خواهان برچیده شدن رژیم ننگین اسلامی
یکبار و برای همیشه هستیم، به کمک کشور نیرومندی چون آمریکا نیازمندیم
چرا که به تنهایی و با تکیه بر نیروهای مخالف درون ایران
امید چندانی به سرنگونی رژيم ننگین اسلامی نمی توان داشت.
شک نکنید که آمریکایی ها و به ویژه دولت کنونی به ریاست
دونالد ترامپ،سیگنال های دریافتی را بررسی می کنند
و روی آن فکر می کنند،اینی که برخی ها از بیهوده بودن
و بی فرجام بودن فرستاده شدن چنین سیگنال هایی سخن می رانند
در شمار کسانی هستند که زندگی شان و موجودیتشان وابسته به
موجودیت رژيم ننگین اسلامی است.
خود آمریکایی ها و به ویژه دولت دونالد ترامپ به این نتیجه رسیده اند
که رژیم ننگین اسلامی یکی از بزرگ ترین تهدیدهای موجود است
و اگر شمار پیام های کمک خواهی ما فزونی یابد و به شیوه ای درست
فرستاده شوند،شک نکنید که پیام های ما بی پاسخ نخواهند ماند.
ما باید این اتمینان را به آمریکایی ها بدهیم که در نبرد با رژيم ننگین اسلامی
در کنار آنان خواهیم بود و با آنان در یک جبهه ای یگانه با رژیم ننگین اسلامی
خواهیم جنگید.
بدون دخالت ارتش آمریکا، آرزوی سرنگونی و فروپاشی رژیم ننگین اسلامی
را باید به گور ببریم و این بسیار روشن است چرا که آزادی خواهان درون
ایران که جرات براندازی مستقیم را داشته باشند، بسیار اندک هستند
و اگر هم جنبشی برپا شود، بی درنگ درو و سرکوب خواهد شد.
اینبار زمان خودگول زنی نیست ،آنانی که می گویند آزادی ایران تنها باید به
دست خود این مردم انجام بگیرد،شک نکنید که یا زندگی شان را
تاکنون بیهوده تلف کرده اند و یا این که سرنگونی رژیم ننگین اسلامی
به زیان آنان است.
ما باید این اتمینان را به آمریکایی ها بدهیم که می توانیم همپیمانان
خوبی برایشان باشیم و چونان دژی شویم در برابر نفوذ و رخنه ی
کشورهایی چون روسیه و چین.
هیچ شکی ندارم که آن ها پیام ما را دریافت خواهند کرد
و پیامی امیدوار کننده در پاسخ به پیام ما،خواهند فرستاد.
می خواهم این نوشته را این گونه به پایان ببرم:
آقای دونالد ترامپ،ما به کمک نیاز داریم.

۱۰-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements