نکته ای درباره ی فرگشت چشم انسان

مشکل ستاره شناسان،بیش تر این است که اتمسفر زمین
بازدارنده ی ورود بخش بیش تر پرتوهای کیهانی می شود،برای همین
ما نور دیدنی(مریی)رامی بینیم که در گذر میلیون ها سال فرگشت
چشم ها آموخته اند که از پرتوهای فراوان تر استفاده بکنند،چنان چه
اگر خورشید سردتر بود،چشمانمان به فروسرخ و اگر گرم تر بود
چشم هایمان به فرابنفش، هساس می شد.

بن مایه:
یادداشت های من از نسکی به نام
فزا در بیست سال آینده

۹-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements