باتیسفر و باتیسکاف،کاوندگان زیر دریا

باتیسفر دستگاهی گوی مانند و پولادی بود که دانشمندان
آن را ساخته و به کمک آن توانسته بودند تا ژرفای بیش
از نه سد متری آب ، پایین بروند.
ویلیام بایب در سال۱۹۳۴ با این دستگاه به ژرفای ۹۲۳ متری
رفت،کلفتی دیواره های این گوی پولادین نزدیک به چهار
سانتی متر،نیمکران(قتر-قطر)آن، یک و نیم متر و
سنگینی اش به دو و نیم تن می رسید.
باتیسفر را از کشتی به کمک ریسمانی ، پایین می فرستادند
و سرنشینانش نیز با کشتی پیوند تلفنی داشتند.
سپس در فرانسه به رهبری مهندس ویلم و در ایتالیا
برپایه ی افکند(طرح) پیکار و پروفسور بلژیکی،دستگاه
ویژه ای به نام باتیسکاف برای پژوهش در ژرفای دریاها
ساخته شد.
ناسانی آن با باتیسفر در آن بود که آن ها می توانستند در
ژرفای زیاد دریاها جابه جا شوند و مانند باتیسفر نبودند
که ایستا و از ریسمانی آویزان بود.
نخست، پیکار با باتیسکاف به ژرفای بیش از سه کیلومتری
پایین رفت و سپس دو تن فرانسوی به نام های گیوم و ویلم
تا ژرفای چهار هزار و پنجاه متری پایین رفتند.
در نوامبر سال۱۹۵۹ باتیسکاف به ژرفای ۵۶۷۰ متری رسید.
در نهم ژانویه ی سال۱۹۶۰ پیکار تا ژرفای ۷۳۰۰ متری
پایین رفت و در ۲۴ ژانویه ،باتیسکاف او به کف گودی
ماریان در ژرفای یازده و نیم کیلومتری رسید،که گودترین
جا در کره ی زمین بود.

بن مایه:
نسک فیزیک برای سرگرمی
نوشته ی یاکوف پرلمان
انتشارات میر

۹-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements