افتخار می کنم که یک کافر هستم

برایم افتخار است که یک ناباور(کافر) باشم و کافر نامیده شوم
اگر این که من ناباور(کافر) هستم شما را برآشفته می کند
باید بدانید که ایراد از خودتان است چون من که نمی توانم
زندگی ام را با استانداردهای نابخردانه و ابلهانه ی شما همسو بکنم.
من که برای خوشایند شما دینداران زندگی نمی کنم
شما زندگی خودتان را دارید و من هم زندگی خودم را دارم
شما به زندگی خودتان بچسبید و دست از سر کچل من بردارید
و این گنجینه ی بی ارزش باورهای دینی تان را برای خودتان
نگه دارید و نگذارید تا دست هیچ خداناباور و بی دینی همچون من
به آن برسد، این که مقدسات دینی شما از دسترس من خداناباور
و کسانی چون من، به دور باشد هم برای خودتان و هم برای من
خیلی بهتر است.
این همه سال در برابر زیاده گویی و زورگویی ساختار دین سکوت کردیم
مگر چه شد؟آیا آن ها از قلدری و ستمگری و لات بازی هایشان
دست کشیدند و یا ذره ای از پلیدکاری هایشان کاستند؟
البته که نه،آن ها روز به روز گستاخ تر،بی ادب تر و پررو تر شدند
دیگر زمان سکوت در برابر ساختار دین به سر آمده است.
این که دین سالاران در اندوه گذشته ی پر رونق خودشان اند
و دیگر نمی توانند کار و کاسبی و دکانداری دینی خودشان
را همچون گذشته دنبال بکنند و دچار ارمستی(رکود) شده اند
به من هیچ ربتی ندارد.
من که دیر زمانی است ،مقدسات دینی ،خدا و از این دست
افسانه ها را بازنشسته کرده و آن ها را به فراموشخانه ی
ذهنم فرستاده ام.
بهترین جایگاهی که خدا و پیامبران و مقدسات می توانند
داشته باشند،لای کتاب های خاک خورده و پوسیده ای است
که سال به سال هتا یکبار هم باز نمیشوند تا خوانده شوند
و در گذر زمان بوی کهنگی به خود می گیرند و پس از گذشت
سالیان دراز، سر از موزه ها در می آورند.
دیگر گذشت که بتوانید باورهای پوسیده و زیانبارتان را
به زور ترساندن و شکنجه و دادن فرمان مرگ،انتشار بدهید
و همه بنشینند و هیچ نگویند و بگذارند تا شما همچنان
در این پندار باشید که هیچ کسی جرات مبارزه با زیان نامه های
دینی و مقدسات ننگین تان را ندارد.
شما دینبانان،فرمان مرگ ما ناباوران(کافران) را می دهید
و می خواهید تا ترس را در ذهن و جان ما بکارید تا ریشه بدواند
ولی بدبختانه گویا نمی دانید که این بذر ترس و هراس هیچ
زمینه ی رشدی در ذهن من آزادیبان ندارد.
من نه تنها از این همه ترس افکنی شمایان نترسیده ام
بلکه هتا یک ذره ها از تلاش هایم در راه مبارزه با تروریسم اسلامی نکاسته ام.
خواه ناخواه،موجی از دین گریزی و دین زدایی در ایران
به راه افتاده که مایه ی نگرانی شدید مافیای اسلام شده است
که به جرات می توانم بگویم، این موج آن چنان ترس را در
ذهن و جان مافیای اسلام برانگیخته که همه ی نیروهای خود
را برای مبارزه با آزادیبانان بسیج کرده است چرا که ماها
توانسته ایم آرامش دیرپای آنان را به هم بزنیم.

۸-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements