اردوغان،آمیزه ای از اسلامگرایی و فاشیسم ترک

این اردوغان،پایش را خیلی از گلیمش درازتر کرده و گستاخی
و پررویی را به اوج رسانده است.
این که اردوغان اسلامگرا،کشورهای باختری(اروپا و آمریکا) را تهدید
به ناامنی می کند باید پیامدهای سنگینی به دنبال داشته باشد
او باید برای سخنان هراس افکنانه و ترساننده اش،بازخواست شود.
ینی چه که اردوغان،مردم اروپا و آمریکا را به افزایش ناامنی ها
در خیابان ها تهدید می کند؟
چند روز پیش ، پس از گذشت دو سال، نگاهی به بخش پارسی تارنمای
رادیوی ترکیه(سدای ترکیه)، انداختم و دیدم که یک پوستری در بالای
تارنما زده و فرتوری از اردوغان را در آن گنجانده اند.
درونمایه ی این پوستر، ستایش از سرکوب نیروهای سکولار
ارتشی و مردمی بود که از دیکتاتوری دولت اسلامگرای اردوغان
به تنگ آمده بودند.
این پوستر ،من را به یاد تارنماهای رژیم ننگین اسلامی می اندازد
که فرتورهایی گنده از دو تروریست بزرگ(خامنه ای و خمینی)
را در خودشان می گنجانند.
در این جا کافی است تا به این اسلامگرایی خود اردوغان و دولتش
فاشیسم ترک را نیز بیفزایید،آن هنگام خواهید دید که با چه پدیده ی
آسیب زا و زیانباری روبرو هستیم.
سرکوب کردهای ترکیه،همچنان سرسختانه و به شدت از سوی
دولت کنونی ترکیه دنبال میشود آن چنان که هتا کردهای ترکیه
برای برگزاری جشن نوروز،در تنگنا و فشارهای سنگینی از سوی
نیروهای سرکوبگر دولتی اند.
اردوغان به جای این همه یاوه گویی برود به تاریخ خونبار ترکیه
نگاهی بیندازد و ببیند که چگونه در نزدیک به یک سده پیش
بیش از یک و نیم میلیون ارمنی از سرزمین های خود،رانده شده
آزار دیده و کشته شده اند.
بگذریم از سایر کشتارها و سرکوب هایی که فاشیسم ترک
در ترکیه نسبت به کردها و یونانی تباران و ناهمرنگان روا داشته است.
همه ی این پاکسازی ها و کنش های سرکوبگرانه و فاشیستی
در ترکیه از دیروز تا امروز برای یکدست سازی و یکرنگ سازی
همچنان دنبال میشود.
سرکوب کنونی کردها در کشور ترکیه،نمود بسیار روشنی از فاشیسم ترک است
چگونه است که دولت فاشیستی اردوغان
به دنبال برپایی و لشگرکشی خیابانی هواداران اسلامگرای خود
در کشورهای آزاد اروپایی است ولی همین فرد از گردهمایی
کردهای ساکن اروپا ،برآشفته و خشمگین میشود؟
چرا کردهای ترکیه نتوانند سرنوشت خویش را به دست بگیرند
سرکوب کردهای ترکیه نه تنها کردها را از دادخواهی و ستم ستیزی
باز نخواهد داشت بلکه آزادی خواهان کردستان ترکیه را بیش از پیش
بر فاشیسم ترک خواهد شورانید و دنباله داشتن این رویه ی
دولت ترکیه،در آینده به بسیج نیروهای آزادی خواه کردستان
ترکیه خواهد انجامید.

۸-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements