رژیم ننگین اسلامی،قرار است سینا دهقان را سر به نیست بکند

رژیم ننگین اسلامی،قرار است سینا دهقان را سر به نیست بکند.
سینا دهقان یک جوان ایرانی است که از اسلام ننگین رویگردان شده
و در اینترنت درباره ی اسلام ننگین و پیامبر اسلام، نوشته های
انتقادی و تندی انتشار داده بود.
البته من نمی توانم بفهمم که چرا باید یک جوانی همچون سینا دهقان
به دلیل گفتن سخنان راست و روشنگرانه درباره ی تروریسم اسلامی
دستگیر،زندانی ، شکنجه و یا هتا با مجازات مرگ روبرو شود؟
مگر پیامبر اسلام که بوده است؟
مگر به جز این است که پیامبر اسلام
یک تروریست،یک جهادگرا،یک برده دار، یک پدوفیل
یک راهزن،یک تاراجگر و یک زن ستیز بوده است؟
مگر جز این است که پیامبر اسلام،نخستین سرشاخه ی
تروریسم اسلامی بوده است؟
پس چرا باید نوشتن سخنان انتقادی و تند درباره ی یک همچنین
فرد خترناکی،زندان و مجازات مرگ در پی داشته باشد؟
دادن فرمان مرگ از سوی رژیم ننگین اسلامی
نشانه ی هراس تروریسم اسلامی از
رواج بی دینی ، خداناباوری و شکاکیت در میان
جوانان ایرانی است.
رژيم ننگین اسلامی، می خواهد همه چیز موجود در ایران
را اسلامی بکند ولی کور خوانده است.
مبارزه با تروریسم اسلامی و مافیای اسلامی موجود در ایران
همچنان دنباله دارد،این را هیچگاه نباید فراموش بکنید.

۴-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements