نیروهای آزادی خواه سکولار،جبهه ای یگانه در برابر تروریسم اسلامی

بیانگارید که من خداناباور ایرانی از درون مرزهای ایران اشغالی
بگریزم و از همین کشورهای آزاد اروپایی درخواست پناهندگی بکنم
آیا امکان این که من را به پناهندگی بپذیرند،هست یا نه؟
کسانی که از کشورهای اسلام زده می گریزند دست کم باید انسان هایی
آزاداندیش و سکولار و یا پیرو دین های دیگر باشند
همیشه این پرسش در ذهنم بوده است که این اسلامگرایان
برای چه در کشورهای آزاد ، درخواست پناهندگی می کنند؟
مگر آنان نیز در کشورهای اسلامزده ی خودشان زیر فشار سنگین
سرکوب و ترور هستند؟
من خداناباور ایرانی در این ایران اسلامزده ، جانم به لب رسیده است
آن گاه این کشورهای اروپایی به جای این که پناهگاهی برای آزاداندیشانی
چون من باشند،شده اند پناهگاهی برای اسلامگرایان.
استخوان های من زیر فشار سنگین تروریسم اسلامی در خود همین ایران اشغالی
خرد و خمیر شده است آن چنان که مجبورم اندیشه ام را پنهان بکنم و یک جورهایی
زندگی زیرزمینی داشته باشم.
در میان این همه پناهنده ی اسلامگرا می توانید ببینید که بیشترشان
مرد هستند و نشانی از زنان پناهنده در میانشان نیست،چرا این ها
می توانند اجازه ی این را داشته باشند که در آن کشورها
پناهنده بشوند ولی من نه؟
این که دارم روزانه وبلاگ ساختار شکنم را به روز رسانی می کنم
ینی این که بذر این کینه و خشونت و تروری را که تروریسم اسلامی
کاشته ،نتیجه ای وارون داشته است و آن این که دشمنانی
را برای خودش تراشیده است که به هیچ روی ، از مبارزه
با تروریسم اسلامی دست نمی کشند و در این راه افزار کار آنان
چیزی به جز روشنگری،آگاهی رسانی و ساختار شکنی نیست.
البته این جورها هم نیست که اگر تروریسم اسلامی خواست
با گلوله و شمشیر و بمب به جنگ آزادیبانانی چون من بیاید
ساکت یک گوشه ای بنشینم تا آن ها کار خودشان را انجام بدهند
اگر مشتی دریافت کنم این را می دانم که باید پاسخ من
چیزی هتا فراتر از یک مشت آهنین باشد.
بلند پایگان کشورهای آزاد باختری و به ویژه آمریکا باید
این را بدانند که اگر خواهان امنیت و آرامش بیشتر در جهان اند
باید به نیروهای آزاداندیش سکولار ، بها بدهند.
نیروهای سکولار و آزادی خواه نه تنها هیچ آسیب و ختری برای
کشورهای آزاد نیستند بلکه می توانند جبهه ای یگانه را در راه مبارزه
با تروریسم و به ویژه تروریسم اسلامی،برپا بکنند.

۳-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements