آیا رخدادهای سال هشتاد و هشت تکرار خواهد شد؟

اهتمال این که امسال نیز رژیم ننگین اسلامی بخواهد مانند سال
هشتاد و هشت ، دست به یک فریبکاری بزرگ بزند هست.
هر چیزی امکان دارد،رژیم ننگین اسلامی اکنون در تنگناهای شدیدی
قرار گرفته است و هتا از امروز خودش آگاه نیست چه برسد به
چند ماه دیگر.
شک نکنید که آشوب های پدید آمده در سال هشتاد و هشت
یک رشته رخدادهایی بودند که خود رژيم ننگین اسلامی
پدید آورنده و سازمان دهنده ی آن ها بود و زمانی که دید
مهار کار از دستش در رفته است، دست به خشونت فزاینده زد
اهتمال دیگر این می تواند باشد که رژیم ننگین اسلامی می خواست
با این دسیسه و با آشوب های برنامه ریزی شده، آزادی خواهان مبارز
را به خیابان ها بکشاند و آن ها را به دام بیندازد یا به سخن دیگر
مخالفان راستین خودش را درو بکند.
در سرکوب کوی دانشگاه در دهه ی هفتاد نیز رژيم ننگین اسلامی
چنین نقشه ای را پیاده کرد و جوانان مبارز این سرزمین را درو کرد.
پیش تر نیز برپایه ی پیش بینی یک کاربر آزادی خواه و ناشناس ایرانی
نوشته بودم که امکان دارد که در آستانه ی انتخابات نمایشی
رژيم ننگین اسلامی، یکی از سوپاپ های اتمینان خودش که همان
آخوند خندان(خاتمی) باشد را وارد میدان بکند.
که هتا دیدیم که خاتمی آمد و همه ی ساکنان ایران را به آشتی
فراخواند و این فراخوان او در رسانه های خبری نیز پوشش
گسترده ای داشت.
این که رژيم ننگین اسلامی گمان می کند می تواند ما آگاه شدگان
را بفریبد و برای ماندگاری خودش زمان بخرد،کور خوانده است
ما به چیزی به جز سرنگونی و فروپاشی رژیم ننگین اسلامی
نمی اندیشیم،من باور به همزیستی با یک ساختار تمامیت خواه
و تروریستی همچون رژیم ننگین اسلامی ندارم ، من باور به
نابودی و ریشه کنی چنین ساختاری دارم.
اگر کوچکترین تنشی در ایران رخ بدهد و بدانم که می توانم
در سرنگونی رژيم ننگین اسلامی هتا نقشی بسیار کوچک داشته باشم
کمترین شکی به خودم راه نخواهم داد و برای مبارزه با
رژيم ننگین اسلامی وارد میدان خواهم شد.
همان کاربر ناشناس اینترنتی در پیغامی به من، چنین پیش بینی کرده است
که رژیم ننگین اسلامی اینبار می خواهد دست به یک شامورتی دیگر بزند
و آن این که می خواهد جلوی نامزد شدن آخوند بنفش در انتخابات نمایشی
را بگیرد و یا چنین القا بکند که خامنه ای و دار و دسته اش با آخوند بنفش
سرسختانه دشمنی می ورزند.
هر چه که باشد، اینبار می خواهند نقشه ی دیگری پیاده بکنند
تا بتوانند بار دیگر شمار زیادی از ساکنان ایران را پای سندوق های رای گیری
بکشانند و بگویند که اگر
ایرانیانی را که به آن ها گرسنگی و فقر هدیه داده ایم
و به روی زنان و دختران و همسران و مادران و خواهرانشان ،اسید پاشیده ایم
و آنان را در شکنجه گاه های اسلامی کشته ایم و به آنان تجاوز کرده ایم
و با خودروی پلیس از رویشان گذشته ایم
و سهم یک زندگی شرافتمندانه را از آنان گرفته ایم
اگر مخالف ما هستند،پس چگونه است که انبوهی از آنان
می آیند و دوباره به ما را می دهند؟
با بایکوت گسترده و سراسری انتخابات نمایشی ریاست جمهوری
می توانیم مشتی بر دهان یاوه گوی سردستگان رژيم ننگین اسلامی
بکوبیم و این ساختار تروریستی را هر چه بیشتر به لبه ی پرتگاه
سرنگونی هل بدهیم.
آینده را باید خودمان بسازیم،تا کی باید زیر سایه ی سرکوب
رژیم ننگین اسلامی زندگی بکنیم؟تا کی باید بگذاریم تروریسم اسلامی
هر چه که دلش خواست انجام بدهد و ما خفه باشیم؟
من یک بی شرف هستم و از شرافت بویی نبرده ام
اگر یک رای سیاه به این رژیم ننگین اسلامی بدهم،اگر قرار بر
رای گیری باشد ،رای من چیزی به جز سرنگونی و نابودی
رژیم ننگین اسلامی نخواهد بود.
پس نگذاریم شرافتمان با رای دادن به به یک ساختار تروریستی
همچون رژیم اسلامی،لکه دار شود.
من آدم رو راستی هستم و دوست ندارم برای خوشایند کسی
چیزی بنویسم من که به دنبال پیرو یا هوادار نمی گردم که بخواهم
برای گردآوردن شماری هوادار به دور خودم،چیزی بگویم که خوشایندشان باشد.
آن کسی که مزدور،گماشته و پول بگیر رژيم ننگین اسلامی است و می گوید که
من برای سیر کردن شکم خود و خانواده ام،مجبورم به این
رژيم اسلامی رای بدهم،باید بداند که این سخنان توجیهی بیش نیستند
چرا که آنان خیلی پیش از این ، پای برگه ی استخدامی
این رژيم ننگین اسلامی را امزا کرده و انگشت زده اند
و خود را وفادار به این رژيم تروریستی می دانند.
من با کسانی که شرافت خودشان را برای سیر کردن شکمشان
زیر پا می گذارند،هیچ سخنی ندارم.
هر کسی که دشمن آزادی باشد،دشمن من نیز هست
چه آن فرد،از نزدیکان و بستگان من باشد یا این که یک نا آشنا باشد.

۳-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements