به امید نوروزی که نوروز سرنگونی باشد

سفره ی هفت سین در خانه پهن است
خب ،سبزه ها زودتر آماده شده بود و دارند زودتر هم زرد میشوند
ولی جای خوب ماجرا این است که یک سبزه ی زاپاس برای همچنین
زمان هایی ، کنار گذاشته شده است.
سال نوی امسال را با امیدی دو چندان نسبت به سال های گذشته
آغاز می کنم ، اکنون امید در من، زنده تر از گذشته است.
آخوندها که کماکان سرگرم کارهای خودشان اند و به گمان خودشان
دارند تیشه به ریشه ی هر چه که اسلامی نیست می زنند.
من که پشیزی اهمیت به کل باورهای پوچ و بیهوده ی این اسلامگرایان نمی دهم.
این اسلامگراها می خواستند روز خودخوانده ی مادری را که به زور
در گاهشماری خورشیدی ایرانیان گنجانده اند را بزرگش بکنند
آن هم در روزهای پیش از سال نوی باستانی ایرانی ولی تیرشان
به سنگ خورد و این روز اسلامی زورچپان شده به تقویم در
هیاهوی سال نوی ایرانی به کلی گم شد،گویی که چنین روزی
هیچگاه در تقویم ایرانی جایی نداشته است.
من که سال نوی خودم و جشن نوروز را با آرزوی نابودی و سرنگونی
رژیم ننگین اسلامی، آغاز و بر این هدف و آرزویم نیز پای فشاری می کنم.
به امید نوروزی که نوروز سرنگونی باشد.
پایان سخن این که :سال نو بر همه ی آزادی خواهان مبارز ایرانی ، فرخنده باد.

۳۰-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements