کاریکاتور،قرآن جایش در میان سفره ی خوش رنگ و زیبای هفت سین نیست

گمان نکنم تروریست نامه ای همچون قرآن،جایش در میان
سفره ی خوش رنگ و زیبای هفت سین باشد.
من که هفت-هشت سال پیش
این تروریستنامه را به درون آشغالدانی پرتاب کردم.
بهترین جا برای این تروریستنامه ، همان آشغالدانی است.
تروریسم اسلامی بر پایه ی فرمان های تروریستی همین
قرآن،به جنگ آزادی آمده است و من نیز به نبرد با همین
آزادی ستیزان برخاسته ام.
تروریسم اسلامی بداند که در پاسبانی از آزادی
هیچگاه درنگ نخواهم کرد.

۲۸-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements