کاریکاتور،التماس ایرانیان برای چرخیدن به دور یک تکه سنگ

ساکنان ایران،دچار بدبختی بسیار بزرگی شده اند که
برون رفت از این روزگار تیره را تا اندازه ی زیادی
برایشان امکان ناپذیر کرده است.
این که ساکنان ایران به دشمنان تاریخی خودشان التماس بکنند
تا به آن ها اجازه بدهند که بتوانند برای چرخیدن به دور یک تکه سنگ
به کشورشان گام بنهند، نشانگر اوج تیره روزی و نگون بختی
ایرانیان است.
این که ایران، دارد روزهایی بسیار تیره و ننگینی را به
خودش می بیند،در این هیچ شکی نیست.
التماس برای گرفتن اجازه ی چرخیدن به گرداگرد خانه ی
خدای تروریسم اسلامی، مایه ی ننگ و آبروریزی است.

۲۸-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements