نگاهی به بی نهایت فیزیکی

ما برای درک فرگشت،برای درک انفجار بزرگ(مهبانگ)
برای درک بسیاری از چیزها در زندگی نیاز به این داریم
که بی نهایت را درک بکنیم.
فیلسوفان اسلامگرا می گویند که خدا بی نهایت است و بالاتر از او
چیزی نیست، این بی نهایت همان بی نهایت ریازی است و نمیشود که
هرجایی گیر کردند بگویند که این بی نهایت یک چیز دیگر است
و بی نهایت ریازی نیست و با آن فرق دارد.
نمیشود که با واژه ی بی نهایت بازی کرد و به دلخواه
مفهوم بی نهایت را دستکاری کرد.
در جایی که قانون های فیزیکی دیگر کارایی ندارند و یا این
که افزارهای اندازه گیری ما دقت خودشان را از دست می دهند
آن هنگام ما با بی نهایت فیزیکی روبرو هستیم.
برای نمونه در اندازه های درون اتم و ذره های اتمی
قانون های نیوتون کارایی ندارند و یا یک توپ فوتبال
برای گستره ی قانون های کوانتومی بسیار بزرگ و بی نهایت بزرگ است
و قانون های کوانتومی در آن جا کارایی ندارند.
زمانی که ما می گوییم دو خت همراستا،امکان ندارد که
به هم برسند درست مانند آن است که بگوییم دو خت همراستا
در بی نهایت به هم می رسند،چون می دانیم که بی نهایت راستین
وجود ندارد.
زمانی که از نزدیکی به خدا سخن گفته میشود
و یا زمانی که گفته میشود،خدا کسی را به پیامبری بر می گزیند
یا این که خدا به راز و نیاز باورمندان گوش فرا می دهد
و یا آن ها را پاداش و کیفر می دهد،ینی این که خدا بی نهایت نیست
و دارای مقدار و اندازه است پس چیزهای دیگری را می توان یافت
که بالاتر از خدا باشند.

بن مایه:
در این نوشته از ویدیوهایی کمک گرفته شده است که در تارنمای یوتیوب
با نام من زیوس هستم،انتشار یافته اند.

۲۷-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements