آیا باورتان میشود که پیامبر اسلام، آدم خوبی بوده باشد؟

می بینیم و می شنویم که اسلامگرایان زمانی که می خواهند از پیامبر اسلام
یادی بکنند همواره او را پیام آور دوستی و مهربانی و مهرورزی می نامند.
ولی تاریخ اسلام ننگین و هتا خود قرآن ننگین، چیز دیگری به ما می گوید
هیچ کار ناشایست و پلیدی نبوده که پیامبر اسلام آن را انجام نداده و یا
فرمان انجامش را نداده باشد،هر کنش تروریستی که بگویید از این پیامبر اسلام
سر زده است به جز کوبیدن هواپیما به برج های تجارت جهانی یا منفجر کردن
زودپزهای اسلامی در آمریکا و یا زیر گرفتن مردم در اروپا با کامیون.
البته پیامبر اسلام و گوش به فرمانان او در هزار و چهار سد سال پیش
می زیستند و اگر در زمان کنونی می زیستند،بی شک در انجام چنین کارهایی
پیش دستی کرده و دست دیگران را در انجام چنین کنش های تروریستی
کوتاه کرده بودند.
اگر خود پیامبر اسلام اکنون زنده بود از این همه داستان پردازی
و دروغ بافی هایی که درباره ی مهربانی ها و مهرورزی هایش شده بود
یا شوکه میشد و یا می زد زیر خنده،چرا که چیزهایی و کارهایی را به او نسبت می دهند
که او با آن ها بیگانه بوده است ولی از این نکته نگذریم که ایشان
آشنایی بسیار خوبی با شیوه های ترور و هراس آفرینی و تبهکاری داشته است
که اگر این گونه نبود،اسلام هتا نمی توانست پایش را از اربستان بیرون بگذارد
چه برسد به این که پس از گذشت سده ها
تروریسم اسلامی بتواند مرزها را درنوردد و در آمریکا و اروپا
دست به هراس افکنی بزند.

۲۷-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements