نباید گذاشت که دژ جهان آزاد در برابر تروریسم اسلامی،فروبریزد

باید جلوی هر چه اسلامی تر شدن اروپا و آمریکا گرفته شود
جهان آزاد ، نباید کوته نگرانه با دسیسه ی اسلامی سازی اروپا ، برخورد بکند.
تروریسم اسلامی،نه تنها خودش را تا لبه ی مرز جهان آزاد رسانده
بلکه به درون مرزهایش نیز رخنه کرده است.
نباید گذاشت که دژ جهان آزاد در برابر تروریسم اسلامی،فروبریزد.

۲۲-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements