ذهن پرسشگر

از این پس ، شما قیافه ی من را بیشتر خواهید دید
من نمادی از یک ذهن پرسشگر هستم
نمادی از شوریدن بر ساختارهای
کهنه،کشنده و زهرآگین.

۲۲-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements