الله،چماق به دست گرفته و ایستاده بالای سر انسان ها

در تازینامه می بینیم که نوشته شده است که الله
کتابی به موسا داد در هالی که در تاریخ دین یهود ، روی این نکته
تاکید شده که به او هشت فرمان و یا ده فرمان از سوی خدای
یهود ،داده شده است که همگی شان روی سنگی نوشته شده بود
و همخوانی با چیزی به نام کتاب نداشته است.
هتا فیلمی با نام ده فرمان نیز ساخته شده است که روی این سخن
تاکید دارد،واژه ی کتاب در زبان اربی ،اشاره به چیزی دارد که
دارای برگ باشد و نمیتوان فرمان های نوشته شده بر روی سنگ
را کتاب نامید.
این الله ، همین جوری نشسته و چماقی به دست گرفته و ایستاده
بالای سر انسان ها که تکانی خلاف خواست الله بخورند تا چماقش
را بر سر آنان فرود بیاورد.
هتا خود این واژه ی الله را پیامبر اسلام از اللات گرفته است
و خانه ی خدا نیز گویای آن می باشد.
+
الله ، کاری ندارد جز این که نشسته و به ناباوران و دگراندیشان
نفرین می فرستد و آنان را از شکنجه های هولناک می ترساند
و دست روی شکنجه های توهین آمیز میگذارد.
کتابی پر از دردسر و ترساندن از شکنجه و کل این کتاب
و اراجیفی که گفته شد، نه تنها به درد زندگی روزمره نمی خورد
بلکه هتا یک پاپاسی نیز ارزش ندارد.

بن مایه:
این نوشته،ریشه گرفته از برنامه هایی می باشد که با نام بازگشایی تازینامه
در یوتیوب انتشار یافته اند.
البته در اینجا، فرود فولادوند به بخشی از سوره ی ماده گاو ،اشاره دارد.

۱۹-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements