الله،مخالفانش را مسخره می کند و هتا ادایشان را هم در می آورد

الله می آید از این می گوید که از همان آغاز ،شماری را
خوب نمی آفریند و بیماری در دلهای این گروه قرار می دهد
و بر بیماری شان می افزاید و به دلیل این که آنان تکذیب می کنند
آن ها را از شکنجه های دردناک می ترساند.
الله آن اندازه خودش را در تازینامه کوچک می کند که می گوید
دگراندیشان و مخالفانی که وانمود به باورمندی می کنند
ولی در خلوت خودشان، من را مسخره می کنند
من نیز آنان را مسخره می کنم.
الله در این جا به کسی می ماند که به دنبال این است که کسانی
پیدا بشوند که الله را مسخره بکنند تا الله هم بیاید آن ها را مسخره بکند
و ادای آن ها را در بیاورد.
درست مانند این است که این ها به الله بگویند یه یه یه یه
و الله نیز در پاسخ به آنان، ادایشان را در بیاورد و بگوید یه یه یه یه یه.
الله بسیار دوستدار این است که گمراهان را همواره در گمراهی نگه دارد
و به گمراهی آنان ، دنباله و پیوستگی بدهد.

بن مایه:
فایل های ویدیویی انتشار یافته در یوتیوب با نام بازگشایی تازینامه
که در این جا به سوره ی ماده گاو ، پرداخته شده است.

۱۹-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements