آیا کسی نمی تواند مانند این آیه ها را بگوید؟

یک جوری این اسلامگرایان می گویند که هیچ کسی نمی تواند هتا
یک آیه مانند آیه های قرآن ، بیاورد که گویا خودشان هم باورشان شده است.
آیه ای در تازینامه داریم که در آن از زبان موسا آمده است که:
این هارون،برادر من است.
یا آیه ای داریم که در آن موسا از خدا درخواست می کند که
گره از زبانش بگشاید(اشاره به گرفتگی و لکنت زبان موسا).
ینی کسی نمی تواند مانند این آیه ها را بگوید؟
یا مانند آیه هایی را که درباره ی کشتن و بردن و شکنجه کردن
در تازینامه آمده است را کسی نمی تواند بگوید؟
این مزخرفات را هر کسی می تواند بگوید.
+
خود این الله ،کیست که همواره بر دیگران منت می گذارد
و بارها نیز این را در تازینامه، یادآوری می کند
و در برابر هر چه که به دیگران داده یا نداده،بر آنان منت می گذارد؟
البته بسیاری از این داستان ها و افسانه های آمده در تازینامه
را سلمان گردآوری کرده و به خورد پیامبر اسلام و
پیروان او داده بود که بسیاری شان ، از دین های دیگر
گرفته شده و با اندکی دستکاری، در تازینامه گنجانده شده بود.

بن مایه:
فایل های ویدیویی در تارنمای یوتیوب که به نام بازگشایی تازینامه
انتشار یافته اند که در این جا ،به سوره ی تاها پرداخته شده است.

۱۹-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements