گوشه ای از ناتوانی های الله و پیامبر اسلام

داشتم به این می اندیشیدم که چگونه میشود پیامبر اسلامی که
با سوار شدن بر استر به آسمان ها میرود و یا میتواند یک شبه از یک سرزمین
به سرزمین دیگری برود،نمی توانسته از دست کسانی که به دنبال او
بودند به آسانی بگریزد؟و به غاری پناه می برد که یک انکبوتی(تارتنکی)
بر دهانه ی آن غار،تار تنیده بود که دیده شدن همین تارها، دشمنانش را می فریبد
که در این غار ، کسی نمی توانسته وارد شده باشد و بدین گونه، پیامبر اسلام
از ختر رهایی می یابد.
چرا همین پیامبر اسلام، به کمک خداوند توانا و نیرومندش(در اینجا،الله)
نمی توانسته است که خودش را از دیده ها پنهان سازد؟
و یا در چشم بر هم زدنی به سرزمینی دیگر انتقال یابد؟
و یا به کمک نیروهای پنهان فراسویی،دشمنانش را از پیش رو بردارد؟

۱۶-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements