کاریکاتور،استناد به قرآن

1

این کاریکاتور،نشان دهنده ی آن است که من دارم به قرآن
استناد می کنم،آن هم چه استنادی.
چند روزی میشد که درباره ی مقدسات ننگین اسلامی
کاریکاتوری نساخته بودم.

۱۶-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements