پوستر،آرامگاه کوروش ،خورشید تابان پاسارگاد

210

اگر یادتان باشد امسال، گردهمایی بزرگی در روز کوروش بزرگ
در پاسارگاد برگزار شد که در آن میهن دوستان ایرانی،آرنگ های
میهن دوستانه سردادند و با این کارشان، رژیم ننگین اسلامی را به خشم آوردند
آن چنان که شماری از باشندگان در آن گردهمایی ، همچنان در زندان های
رژيم ننگین اسلامی در بند هستند.
این پوستر را برای پاسداشت یاد آن میهن دوستان در بند، درست کردم
که در این پوستر ، آرامگاه کوروش ،همچون خورشیدی تابان است.
خبرهای تازه، نشان از آن دارد که مافیای اسلام در چند روز گذشته
تلاش داشته تا چندین گور برای سربازان کشته شده ی اسلام
آن هم در پاسارگاد، بسازد.
مافیای اسلام هر اندازه هم که تلاش بکند نمیتواند از این نکته
چشم بپوشد که مردم برای ارج نهادن و پاسداشت کارهای کوروش بزرگ
است که در گردهمایی های پاسارگاد شرکت می کنند نه چیزی دیگر.
این که رژیم ننگین اسلامی ، گورهای اسلامی در پاسارگاد میسازد
نشان از درماندگی آنان دارد ،مگر جز این است که در گردهمایی امسال پاسارگاد
آزادی خواهان ایرانی با فریادهای خود ،آشکارا مخالفتشان با اسلام ننگین
را نشان دادند؟
خورشید تابان پاسارگاد،آرامگاه کوروش است و ساخت گور برای
پاسداران کشته شده ی اسلام آن هم در پاسارگاد،نشان از آن دارد که
مافیای اسلام به شدت ترسیده است.

۱۳-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements