تاهره،سدای بلند جنبش آزادی خواهی زنان

بخش یک،از رادیو پیام دوست ، در گفتگویی با خانمی به نام نسرین افزلی:
تاهره در بیش از سد سال پیش،پوشش سرش(هجاب) را کنار گذاشت
و این کاری نمادین بود در واکنش به تنگناها و سرکوب زنان.
او به دنبال از میان برداشتن دیوارهایی بود که به جداسازی ها
و نابرابری های جنسیتی انجامیده بود.
هنوز قانون های موجود در ایران،زن را تنها و تنها مناسب برای
خانه داری و بچه داری می داند و بس.
هازه ی ایران،نزدیک به دویست سال است که در زمینه ی زنان
درجا زده و همچنان قانون های موجود،بسیار واپس گرایانه است.
این بانو(تاهره) از اسلام بیرون آمده و بهایی شده بود و برای همین هم هست
که سکوت سنگینی بر روی جنبه های زندگی این زن و جنبش آزادی خواهی زنان
سایه افکنده است.
بیش از هشتاد تا هشتاد و پنج درسد از زنان ایرانی ،خانه دار هستند
و این ینی نبود ناوابستگی اقتسادی زنان و پابرجا بودن
نابرابری های جنسیتی موجود در بازارکار.
و بی گمان آزادی زن در گرو ناوابستگی(استقلال) اقتسادی اش می باشد
و برای همین هم هست که ساختار موجود،بسیار می کوشد تا جلوی هرگونه
جنبش برابری خواهی زنان را بگیرد.
البته در پایان سخن،خانم نسرین به این نکته که در آغاز بسیار ناآگاه بوده
و به کمک افزاری چون اینترنت و دسترسی به برخی نوشته های آکادمیک
توانسته تا بر دانسته ها و آگاهی اش بیفزاید، نیز اشاره ای داشته است.

بخش دو،از رادیو پیام دوست،در گفتگو با خانم فرزانه میلانی:
در تاریخ سد ساله ی ایران تنها دو انقلاب(مشروته و انقلاب سال ۱۳۵۷) را نداشتیم
بلکه انقلاب سومی هم داریم که به یاری زنان و مردان ایرانی رخ داده
که میتوان آن را انقلاب زنان دانست.
من هرگز باور به این ندارم که اگر دادگری در سیستمی وجود ندارد
تنها دولت و رژيم،پدید آورنده ی آن است بلکه کل مردم در این بیدادگری
و ستم های موجود و گسترش نابرابری ها، اثرگذار هستند.
تا زمانی که ما می گوییم ،گربه را باید دم هجله کشت
ینی به سرکوب زنان دامن می زنیم و این آغازگر و تقویت کننده ی
نابرابری جنسیتی در میان مناسبات زن و مرد است.
از دید من،اگر مردان و البته خود زنان ایرانی در این بیدادگری ها
و نابرابری ها مشارکت نمی کردند، این بیدادگری ها و نابرابری های جنسیتی
که سیستم، پای فشاری زیادی بر آن دارد نیز دنباله نمی یافت و ماندگار نمیشد.
این بانو(تاهره) در گردهمایی بدشت برای خودش سدای رسایی داشت
او ،هم وارد نشستی مردانه شد و هم ، پوشش سرش(هجاب) را کنار زد
چرا که او خواستار دگرگونی در نهش موجود(وضع موجود) بود.
و کسانی هم که نمی توانستند سدای این زن آزادی خواه
را خفه بکنند،تسمیم گرفتند تا او را بکشند.

۱۱-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements