کاریکاتور پیامبر اسلام،مهمد یک بربر

65124225

این کاریکاتور ، واپسین کار هنری بوش فاوستین می باشد
که آن را در وبلاگش برای فروش گذاشته است.
در این کاریکاتور ، می توانید ببینید که پیامبر اسلام یک شمشیر
را در دستانش گرفته است و مانند بربرها پیراهنی به تن ندارد.
ما ایرانیانی که در ایران اشغالی زندگی می کنیم،امکان
خرید کارهای بوش فاوستین و یا پرداخت کمک مالی را به ایشان نداریم
ولی ایرانیانی که در بیرون از مرزهای ایران اشغالی زندگی می کنند
می توانند از بوش فاوستین و کارهایش ، پشتیبانی مالی بکنند.

این جمله ی بوش فاوستین را هیچگاه از یاد نمی برم که
گفته بود: کشیدن کاریکاتور از پیامبر اسلام،تمرین آزادی است.

نشانی وبلاگ بوش فاوستین:
fawstin.blogspot.com

۸-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements