کاریکاتور،نه بزرگ مارین لوپن به مافیای اسلام

656856685

گویا مارین لوپن،قرار بود که به دیدار یک آخوند(مفتی) سرشناس لبنانی برود
و این آخوند نیز گفته بود که برای این دیدار،خانم مارین لوپن باید موهایش
را بپوشاند و روسری بر سرش بکند و خانم مارین لوپن نیز هوشمندانه
در پاسخ به زیاده خواهی این آخوند گفته است که هیچگاه روسری
بر سر نمی کند.
و کاریکاتوریست آمریکایی،بوش فاوستین نیز در ستایش این
کار ارزشمند خانم مارین لوپن،کاریکاتوری از ایشان کشیده
و در وبلاگش انتشار داده است.
درود بر این زن آزاده که زیر بار زیاده خواهی های مافیای اسلام
نرفت و روسری بر سرش نکرد.

نشانی وبلاگ بوش فاوستین:
fawstin.blogspot.com

۸-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements