چه شد این گونه بی مقدار گشتیم؟

چه شد این گونه بی مقدار گشتیم؟
ولایت پیشه،نکبت بار گشتیم
تناب چوبه های دار گشتیم
اسیر شیخک خونخوار گشتیم

بن مایه:
برشی از سروده ی مهدی یاکوبی(یعقوبی)

۸-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements