شاه دوم پهلوی و بوسه زدن او بر گور امام هشتم

2222

گور و گور پرستی و مرده پرستی در ایران آن چنان
ریشه دوانده بوده و است که هتا شاه پهلوی دوم
همان گونه که در فرتور بالا می بینید،دارد بر گور
امام هشتم شیاها(شیعه ها) بوسه می زند.

بن مایه:
فرتور بالا از گاهنامه ی خواندنی ها به تاریخ
مهرماه سال ۱۳۵۷ می باشد.
در تارنگار کژدم به این افته(مورد) اشاره شده بود
و فرتور بالایی را از آن جا کپی کرده ام.

۸-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements