آدمکش ها و چاقو کشان رژیم اسلامی با برچسب های سربازان امام زمان و هزب اللهی

رژیم اسلامی،آدمکشان و چاقو کشان خودش را با نام هایی
چون سربازان امام زمان و هزب اللهی به جان مردم
ایران انداخته است.
اینان می خواهند به هر بهایی که شده است،رژيم اسلامی
و این ساختار تمامیت خواهانه ی اسلامی را زنده و
سرپا نگهدارند و هتا دست به پراکنش و گسترش آن بزنند.
ولی فقیه ، خودش را مالک و دارنده ی جان،مال و ناموس مردم می داند.
همان اختیاری که پیامبر اسلام آن را از آن خود می دانست
همین دیروز بود که به فرمان ولی فقیه به دختران ،زنان
و مردان ایرانی تجاوز کردند.

بن مایه:
برشی از نوشته های موجود در وبلاگ زیر
tohfeyegarmsar.wordpress.com

۸-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements