مافیای اسلام و دزدی و جنگ و راهزنی سازمان یافته در راه الله

در اسلام،دزدی،جنگ و راهزنی سازمان یافته در راه الله
با نام هایی چون غزوه و جهاد شناخته می شود.
در مافیا و در اسلام از راه دزدی و باج گیری ،نیازهای خانواده
و پدرخوانده فراهم می شود.
نه در اسلام و نه در هیچ مافیای دیگری،پیروان و هموندان به
کار و کوشش و آبادگری فراخوانده نمی شوند.
هیچ گونه سازندگی و یا تولید کالا مورد توجه مافیا و
اسلام گرایان نیست بلکه همواره از فرآورده ها و ساخته های
دیگران بهره می برند.
آن ها تولید کننده ی ثروت را از میان نمی برند تا در روند
زمانی بتوانند تولید کننده ی ثروت را به کنترل خودشان
درآورند.

بن مایه:
برشی از نوشته ی بهمن زاهدی
که چند ماه پیش در تارنمای زیر انتشار یافته بود.
ettelaat.net

۴-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements