نگین دزدیده شده ی پادشاهی و مولای متقیان

شیاها(شیعه ها)امام نخستشان را مولای متقیان و شیر خدا نیز می نامند
شاید شما نیز ماجرای نگین پادشاهی ایشان را شنیده باشید که آن را به یک
نیازمند بخشیده بود ولی این نکته را به شما نگفته اند که این انگشتری که
از آن با نام نگین پادشاهی نام برده می شود، مالی دزدی بوده که در روند
جنگ های دینی به چنگ ایشان افتاده است.
پس نادرست نیست اگر گفته شود که :
نگین دزدیده شده ی پادشاهی بر انگشت نامبارک مولای متقیان
جاخوش کرده بود که آن را به هنگام نماز خواندن
به یک نیازمندی بخشید.
هتا آن شمشیر دوسری که این فرد داشت نیز از راه تاراج و دزدی
سپاهیان اسلام به دست آمده بود که باورمندان و دوستداران
این فرد آن را نمادین می شمرند.

۳-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements