نفس خوزستان بند آمده است

چند روزی است که استان خوزستان را گردوغبار فراگرفته بود
و هتا مردم این استان در بیشتر زمان ها به آب و برق نیز
دسترسی نداشتند.
خوزستان دارای چاه های فراوان نفت می باشد و به دلیل
وجود همین چاه های نفت است که ساکنان ایران به بدبختی
و گرسنگی و تنگدستی کامل نیفتاده اند،به جای ساختن
و آراستن گور این امام و آن امام و یا ساختن انبوه مسجد
و مکان های مذهبی و مقدس که بی اهمیت و بی ارزش هستند
آیا بهتر نمی بود که این پول ها برای آبادانی و پیشرفت کشور هزینه میشد؟
بدون اسلام و تازینامه و امام و پیامبر و خدای افسانه ای
هم می توان زندگی کرد،تا زمانی که از خردگرایی رویگردان باشیم
و به قبیله گرایی و بافت ها و ساخت های پوسیده ی کهن پایبند بمانیم
باید هم روزگارمان همینی که هست،باشد.
بروید آمار بگیرید و ببینید که در ایران اشغالی،چند میلیون بسیجی
و وفادار به این رژیم ننگین اسلامی وجود دارد که ماهیانه، پول مفت
به کارتشان واریز میشود تا نگهبان و پاسدار این رژيم مذهبی باشند؟
با این بودجه های هنگفت چه کارهای ارزشمندی که نمیشود انجام داد
ببینید که در یک کشور پسرفته مانند ایران چند میلیون کارمند دولتی
وجود دارد،این ها را برای این استخدام کرده اند که شمار وفاداران به
رژیم ننگین اسلامی را افزایش بدهند وگرنه این اندازه از کارمند
در یک کشور پسرفته و قبیله ای ، جای پرسش بسیار دارد.

۳-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements