اینترنت،جولانگاه و میدان نبرد خداناباوران

خداباوران و دین پرستان ، رسانه های زیادی را در دست دارند
از رسانه های نوشتاری بگیر تا شبکه های تلویزیونی و رادیویی
هتا در اینترنت نیز به سخن پراکنی سرگرم هستند.
البته تا آن جایی که من می دانم ، خداناباوران از هیچ شبکه ی تلویزیونی
و رادیویی برخوردار نیستند ولی در اینترنت، بسیار پرکار هستند
آن چنان که اینترنت،جولانگاه و میدان نبرد خداناباوران شده است
نمونه اش همین سام هریس،ریچارد داوکینز و یا آن دختر خانمی
که در تارنمای یوتیوب، ویدیوهایی درباره ی خداناباوری منتشر می کند
و ویدیوهایش نیز بینندگان زیادی دارد.
هتا خود من ، خداناباوری و خردگرایی ام را وامدار اینترنت هستم
که اگر در دسترسم نبود شاید اکنون یک بنیادگرای دینی بودم.
نمی توان نقش اینترنت را در این زمینه نادیده گرفت
اینترنت دسترسی ما را به نوشته ها و اسناد و خبرها
آسان تر ساخته و این توان را به ما داده است که بتوانیم
تا اندازه ی زیادی، آزادانه سخنانمان را بگوییم.
اینترنت به من ایرانی،آزادی بیانی را داد که در نبود اینترنت
دست یافتن به آن،آن هم در درون مرزهای ایران اشغالی
آرزویی دست نیافتنی بود.
دین گرایان در اینترنت با این که سرگرم سخن پراکنی های خودشانند
ولی توان رویارویی با جنبش های خردگرایانه را ندارند،آن ها تاب و توان
ایستادگی در برابر استدلال های خردگرایانه را از سوی خداناباوران ندارند
و تنها راه چاره ای که آن ها برای ماندگاری دین و سیستمشان می بینند
بی شک ترساندن،سانسور و سرکوب ناهم اندیشان است.
و البته چون تمامیت خواهان دینی نمی توانند خداناباوران را در اینترنت
خیلی آسان سرکوب و یا زندانی و شکنجه بکنند،در برابر گسترش اینترنت
و افزایش دسترسی ها به آن خواهند ایستاد با این همه چون خودشان را
در برخورد با خداناباوران،ناتوان می بینند از شدت خشم چونان
گوجه فرنگی به رنگ سرخ در می آیند.
این همه سال، فرمانروایی دینی تان را در اختیار داشتید و هر کاری
که خواستید انجام دادید و انتزار این را هم داشتید که هیچ سخن مخالفی
را نشنوید و به امپراتوری خودتان، برای هزاران سال دنباله بدهید
ولی اکنون در زمانه ای گرفتار آمده اید که دومینوی فروپاشی
و نابودی ساختار تمامیت خواهانه تان ، آغاز به فرو ریختن کرده است.

۲-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements