مگر خدا ارب است که ما باید روزی پنج نوبت با او به زبان اربی سخن بگوییم؟

تاج الملوک،همسر نخستین شاه پهلوی درباره ی همسرش می نویسد:
او اهل نماز و روزه نبود و برای خودش استدلال هایی داشت که با ما
در میان می گذاشت.
او می گفت، مگر خدا ارب است که ما باید روزی پنج نوبت با او به
زبان اربی سخن بگوییم؟
روزه هم نمی گرفت و می گفت،انسان هر زمانی که گرسنه شد باید
خوراکی(غذا) بخورد وگرنه دچار بیماری می شود.
همسر نخستین شاه پهلوی سپس می افزاید:
سپس تر ها که هکومت نیرومندتر شد، همسرم می گفت که می خواهد
جلوی این آخوندبازی ها را بگیرد،آن ها هم متوجه شده بودند که
ریزاشاه(رضاشاه)، برخلاف قاجارها می خواهد ایران را به درجه و رتبه ی
کشورهای پیشرفته ی اروپایی برساند و بند و بسات این جور
مراسم مذهبی را برچیند.

بن مایه:
تارنمای مشرق،وابسته به رژیم ننگین اسلامی
و تارنمای خبری ایران پرس نیوز

۳۰-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements