و سرزمین من جایی است که خورشید در آسمانش سه تکه است

چه میشد که در کرانه ای بودم
و می نشستم در سکوت
افق را بی آن که غروب کند،می نگریستم

چه میشد زنده شدن رویاهایم
را لمس شدنی تر می یافتم

باید آسمانم ، دیدنی باشد
آسمانی به رنگ نارنجی ، بنفش و سبز درخشان
آسمانی با رنگ های دگرگونی پذیر
که گرمی و سردی اش همیشه در نوسان است

نوای آهنگین و سکوت کامل
هر دو به یک اندازه،من را به اوج نزدیکتر می کنند

نورافشانی و باریکه های پرتوان تابندگانی در دوردست
پس زمینه ی سرزمینم را
هرچه روشن تر به نمایش می گذارند

و سرزمین من جایی است که خورشید در آسمانش
سه تکه است
خورشید در آسمان من
هم سه تکه است و هم یکی.

۳۰-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements