شست و شوی مغزی کودکان،پیش زمینه ای برای پاکسازی فیزیکی دگراندیشان

چند روز پیش بود که داشتم شبکه های تلویزیونی رژیم اسلامی را برانداز
می کردم که دیدم خبرنگار دارد از یک دختر خردسال درباره ی تازینامه و
سودهایی که می تواند به انسان برساند،می پرسدو دختر خردسال که
ازبر کنند ی تازینامه نیز بود می گفت که تازینامه و خواندن آن برای
آدم،سودهای زیادی دارد و در پایان نیز آیه ای از تازینامه را نیز خواند
که در آن تاکید بر این است که باید با کافران به شدت برخورد شود.
خب مافیای اسلام بدجوری از کافرها می ترسد و از کودکی در ذهن
کودکان این چنین فرو می کند که کافرها آدم های بسیار بدی هستند
و باید از آن ها رویگردان شد و با آنان برخورد شدید و بدی داشت.
این که باشندگی یک ناباور(کافر) می تواند این چنین کل ساختار
مافیای اسلام را به هراس بیندازد،نشان دهنده ی این است که چنین
ساختاری بر روی پایه هایی نا استوار،لرزان و سست ساخته شده است
و اگر این گونه نیست پس چرا سرکردگان مافیای اسلام با کوچکترین انتقاد
و پرسشی از سوی دگراندیشان،دستور به پاکسازی فیزیکی
دگراندیشان می دهند؟

۲۹-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements