شبکه ای رادیویی برای تبلیغ دین ترسایی

یک شبکه ی رادیویی هست که شب ها، به وقت تهران برنامه پخش می کند
شبکه ای است برای تبلیغ ترسایی گری(مسیهیت)،شاید کسی که
از دینی مانند اسلام بریده باشد،سخنان این شبکه برایش فریبنده و خوش باشد
ولی برای کسی که پس از چند سال پرآشوب و پر تنش و افتادن های پیاپی
از چاه به چاله،برای خودش تجربه ای اندوخته و بر دانسته ها و آگاهی اش
افزوده شده است،این چنین برنامه های رادیویی می تواند به مانند
یک برنامه ی فکاهی برایش باشد.
من به چنین برنامه هایی گوش فرا می دهم تا ببینم که ساختار دین
تا چه اندازه ابلهانه و خیره سرانه رفتار می کند.
دو هفته ی پیش در همین برنامه ، به دانه ی خردل پرداخته شد
چنان آسمان و ریسمان را به هم بافته و از هر دری سخنی گفته شد که
یک شنونده ی آگاه می توانست در همان گام نخست پی به این ببرد
که مافیای ترسایی گری،دارد همه ی زورش را می زند تا
کسان دیگری را به سوی خودش بکشد و پیروان خودش را از دست ندهد
و اگر هم از دست می دهد،شمارشان بسیار اندک باشد و از شدت
همین زور زدن می باشد که چاره ی کار را در یاوه گویی یافته است.
همه ی ساختارهای دینی این چنین رفتار می کنند اگر نوشته های
مقدس اسلامی برایتان خنده آور و گاه تکان دهنده است
به همان اندازه نیز نوشته های مقدس ترساییان ، شوکه آور
و خنده دار است.
مافیای دین ،همیشه به دنبال ستیزه جویی و به راه انداختن جنگ و نفرت است
همان گونه که دین اسلام، فرمان نابودی ناباوران و دگراندیشان را داده
به همان اندازه نیز دین ترسایی(مسیهی) فرمان های این چنینی را داده است.
در یکی از برنامه های این شبکه ی رادیویی از انسان هایی نام می برد که
دشمن ایسا و خداوند هستند،از یهودیان گفت و از موآوییان.
نه تنها در دین اسلام بلکه در دین ترسایی نیز دشمنی با یهودیان یک چیز
ریشه دار و تاریخی است و کسانی که می خواهند این را نادیده بگیرند
بی شک نخواهند توانست نوشته های دینی و تاریخچه ی خودشان را
بپوشانند و آن را پنهان سازند،البته این سخن من در تایید هیچ دینی
نیست به همان اندازه که دین ترسایی و اسلام برایم نابخردانه
و ابلهانه است به همان اندازه نیز دین یهود برایم نابخردانه و ابلهانه است
و تنها خواستم بگویم که این دشمنی با یهودیان در اروپا و در کشورهای
اسلامی یک چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت، در جریان تاریخ
یهودیان همواره در این سرزمین های نامبرده،زیر فشار بودند
و رخدادهایی چون هولوکاست و یا ساخت موشک هایی از سوی
رژیم ننگین اسلامی با هدف نابودی اسراییل نیز تاییدی بر این گفته است.
نگاه نکنید که ترسایی گری(مسیهیت) نمای بیرونی خودش را آراسته است
تا زیبا دیده شود،در درون خود و در لابه لای نوشته های دینی این ساختار
می توان فرمان های تروریستی و شرم آوری را یافت که هیچ دست کمی
از نمونه های اسلامی اش ندارد،مگر میشود از دین ترسایی سخن گفت
و از سده های میانی تاریک در اروپا سخن نگفت؟
اگر زمانه ی روشنگری در اروپا آغاز نمیشد آیا اروپا می توانست روی آزادی
را به خودش ببیند؟اگر نبود نبرد روشنگران و خردگرایان با ساختار دین
مگر شدنی بود که کلیسا از زیاده خواهی ها و تمامیت خواهی اش پاپس بکشد؟

۲۹-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements