دارم سخت کوشانه روی آلبوم دین ستیزانه ام کار می کنم

همان جور که پیش تر ها گفته بودم دارم روی آلبوم خودم کار می کنم
می خواهم آلبومی بیرون بدهم،آلبومی کاملن دین ستیزانه
شمار آهنگ های این آلبوم ، بی شک باید از شمار انگشتان دو دست
فراتر برود،سخنان زیادی هست که باید در لابه لای این آهنگ ها
گفته شود.
در کارهایم خواهم کوشید رک و روراست باشم
دوست ندارم سخنانم را پوشیده ،ناروشن و گنگ بزنم
آهنگ ها باید از نگاه فنی و زیبایی شناسانه نیز در بهترین
درجه باشند.
ریتم آهنگ هایم در واکنش به تندخویی ها و خشونت های ساختار دین
تند خواهند بود،با کسی رو در بایستی ندارم و در این آهنگ ها
ناقوس نبرد با دین و خدا را به سدا درخواهم آورد.
در همان یکی دو آهنگ نخست این آلبوم
هساب کار،دست دم و دستگاه دین و پاسداران آن خواهد آمد.
کاری خواهم کرد،کارستان
آن چنان که دین پرستان و خداباوران،سایه ی این آلبوم
را با تیر و تبر خواهند زد و خواب آرام از چشمانشان
زدوده خواهد شد و شبانه روز از بی خوابی،پریشان و آشفته خواهند بود.
آلبوم نخست من،چونان خشاب یک تفنگ مرگبار است
و آهنگ های این آلبوم نیز گلوله های این خشاب خواهند بود
اینترنت و افزارهای دیجیتالی نیز تفنگ من خواهند بود
و خودم نیز در این میان یک تفنگدار خواهم بود.
زمان انتشار آلبوم و آهنگ ها،چگونگی انتشار آن و جزییات
کار تا فرا رسیدن روز بزرگ، همچنان پنهان خواهند ماند.
ستون دین با این آهنگ ها به لرزه در خواهد آمد و
تک تک گلوله ها به سوی اهریمن شلیک خواهند شد
آهنگ های این آلبوم ، چونان وز وزی بلند و گوش خراش
پاسداران دین و خدا را از دژهایشان بیرون خواهد کشید
و اشک های روان بر گونه های آنان،نوید دهنده ی فروپاشیدن
شکوه پوشالینشان خواهد بود.
با سدای وز وز بلند و گوش خراشم، روز روشن را بر آزادی ستیزان
و تمامیت خواهان دینی قیرگون خواهم ساخت،کاری خواهم کرد که
پناه به آهنگ های شاهین نجفی ببرید، دور نیست آن روزی که
از شدت خشم و پریشانی جامه هایتان را بدرید و داد و فریادتان از
سر درماندگی و ناتوانی به آسمان بلند شود.
هتا مرغان هوا نیز بر شما خواهند گریست،خب دیگر چه میشود کرد
زمانی که یک گلوله ای شلیک شد،دیگر شلیک شده است و تا آن جایی
هم که من می دانم، هنوز دستگاه زمان ساخته نشده است
و اگر هم روزی ساخته شود،بی شک به دستان شما ساخته نخواهد شد.

۲۹-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements