خداناباورها و بی دینان در این سیزده کشور با ختر مرگ روبرو هستند

اگر شما مانند من، خداناباور و بی دین باشید و در کشورهای زیر نیز
زندگی بکنید،با ختر مرگ روبرو هستید،اگر باور نمی کنید می توانید بروید
و به دیگران بگویید که هیچ باوری به دین و خدا ندارید آن هنگام خواهید
دید که چگونه با شما برخورد خواهد شد.
البته شما نباید این کار را بکنید چون شکنجه و زندان و مرگ در انتزارتان خواهد بود.
شما در زیر می توانید نام این سیزده کشور را ببینید
که نام ایران نیز در این لیست به چشم می خورد.

افغانستان
ایران
مالزی
مالدیو
موریتانی
نیجریه
پاکستان
قتر
اربستان
سومالی
سودان
امارات
یمن

نام این سیزده کشور را در تارنمای ایندیپندنت دیدم که
در نوشته ای اشاره به این شده بود که خداناباورها و بی دینان
در این سیزده کشور با ختر مرگ روبرو هستند.
تاریخ نوشته برمی گردد به سی مارس سال ۲۰۱۶
در کنار نوشته نیز نام سبهان فنتون به چشم می خورد.
و نشانی تارنمای ایندیپندنت
independent.co.uk

۲۹-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements