دروغ بودن استناد مردم به اخلاق و اخلاق گرایی

دروغ بودن استناد مردم به اخلاق و اخلاق گرایی را به روشی
بسیار ساده و آسان می توان آزمود.
کافی است ببینید این مردم زمانی که می خواهند به پرندگان
دانه و خوراکی بدهند،هرچه آت و آشغال و خوراکی دور ریز
در دسترسشان است را بر می دارند و آن را جلوی پرندگان
پرت می کنند و شگفت آور این که این کارها را کارهایی اخلاقی نیز می دانند.
آری این چنین کسان هستند که همیشه کوشیده اند به من و تو
و به همگان درس اخلاق بدهند و برای همین هم هست که همه
از اخلاق تهی شده اند،اخلاقی که این مردم از آن دم می زنند
پر از دوگانگی و پارادوکس است.
من برای پرندگان و گونه های جانوری که در پیرامونم هستند
همیشه خوراکی های به مراتب خوشمزه و لذیذ و بهتر از
خوراکی های خودم را می دهم،ما سهم این ها را به زور
از آن ها ستانده ایم و این بی ادبی است که اندک سهم
باقی مانده شان را نیز از آنان دریغ و با درشتی
با آنان رفتار بکنیم.

۲۷-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements