افزوده شدن نام سپاه پاسداران به لیست سیاه

زمزمه هایی شنیده میشد درباره ی این که آمریکایی ها
می خواهند سازمان سپاه پاسداران انقلاب ننگین اسلامی
را به لیست سازمان های تروریستی بیفزایند،این که آمریکایی ها
به دنبال چنین کاری هستند،کاری بسیار نیکو است.
من هتا پیش از این که آمریکایی ها بخواهند دست به چنین کاری بزنند
پیش دستی کرده و نام این سازمان را به لیست سازمان های تروریستی
افزوده بودم،من با استناد به کارنامه ی بلند بالای تروریستی
سازمان سپاه پاسداران انقلاب ننگین اسلامی، همواره در نوشته هایم
از این سازمان با نام یک سازمان تروریستی یاد کرده ام که
سخت کوشانه به دنبال گسترش و پیشبرد تروریسم اسلامی است.
نمیشود که بنشینیم تا دیگران برایمان کاری انجام بدهند
پس ما چی؟بنشینیم و یک بیننده باشیم؟
همین که تک تک ما آزادی خواهان، نام این سازمان بنیادگرا را
با توجه به پیشینه و هدف هایش در لیستی سیاه بگنجانیم و
آن را سازمانی تروریستی بدانیم،این به خودی خود
یک گام بسیار اثرگذار در به رسمیت نشناختن چنین سازمانی است.
هیچ انسان خردگرا و آزادی خواهی که نگهبان آزادی است
هستی و موجودیت هیچ سازمان تروریستی و تمامیت خواهانه را
نه تنها به رسمیت نمی شناسد،بلکه در تلاش است تا در زمانی
مناسب دست به کارهایی بزند که در جهت فروپاشی و نابودی چنین سازمان هایی باشد.

۲۷-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements