تودهنی خوردن رژیم ننگین اسلامی در بیست و دوم بهمن ماه

رژیم اسلامی در بیست و دوم بهمن ماه،بدجوری از این مردم ، تودهنی خورد
به ویژه این که خامنه ای تا این اندازه سفارش کرده بود که مردم بیایند
شما می بینید که در تهران و پیرامون آن و کرج، نزدیک به بیست میلیون آدم
زندگی می کنند ولی در این روز،سدهزار نفر هم برای راهپیمایی نیامدند.

بن مایه:
این رونوشتی است از دیدگاه یکی از بینندگان تارنمای پیک ایران.

نشانی تارنمای پیک ایران:
peykeiran.com

۲۵-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements