انسان هایی که با دستان خود،اخلاق را سر بریده اند

شاید شما نیز مانند من ، گهگاهی چشمانتان به گربه هایی افتاده باشد
که دم هایشان نیمه و ناکامل است،گویی که دم هایشان ، کنده و یا
بریده شده است.
نه این که بدبین باشم ولی می دانم که از دست این انسان ها
هرکاری که بگویید،بر می آید.
همین انسان ها برای لذت بردن از مزه ی گوشت،به مغازه های
گوشت فروشی میروند تا گوشت جانورانی که تا چندی پیش
زنده بودند را از مغازه دار بخرند و آن را بیاورند و بپزند و بخورند
چه انسان های سنگدل و بی مهری هستند این ها.
وای به روزی که یک خاری به دست همین انسان ها فرو برود
آن هنگام است که گریستن و آه و ناله را می آغازند
ولی همین انسان نالنده که همیشه دم از اخلاق و اخلاق گرایی میزند
برایش ، آن چنان ، جان سایر جانوران بی ارزش است
که آن ها را قربانی شکم خویش می کند.
سخن گفتن چنین کسانی درباره ی اخلاق،از هیچ ارزشی برخودار نیست
چون اینان پیش از این،اخلاق را با دستان خود،سر بریده اند.

۲۵-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements