خشم خدایان باستان و نوین را برانگیخته ایم

خدایان شکوهمند باستانی و کنونی
خدایان نیرومند
خدایان شکنجه گر
خدایان خونخوار و بزرگ
با آن که دشمن یکدیگرند
و این همه پیشینه ی جنگ و نبرد میانشان هست
هم اینک با هم آشتی کرده اند
از چهره ی در هم فرورفته ی آنان می توان فهمید
که دارند برای کارزار آماده می شوند
از چشمانشان می توان خواند که کینه ی سنگینی
سرتاپای وجودشان را فراگرفته است
چه کسی توانایی و پتانسیل این را داشته است
که بر این خدایان بشورد و آنان را به هراس اندازد؟
آری،من و تو
ما آزادیبانان
این ما هستیم که توانسته ایم خشم خدایان باستان و نوین
را این چنین برانگیزیم.

۲۲-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements