خاتمی به کمک رژيم ننگین اسلامی می آید

چند روز پیش بود که در یکی از نوشته هایم در این وبلاگ به
پیشنهاد یک ناشناس،به این پرداختم که رژیم ننگین اسلامی
امکان دارد برای کشانیدن ایرانیان به پای سندوق های رای
در انتخابات نمایشی ریاست جمهوری سال آینده،خاتمی
را وارد میدان بکند،اکنون می بینیم که خاتمی هتا پیامی
نیز نوشته درباره ی تهدیدهای دونالد ترامپ و مردم را به
آشتی ملی فراخوانده که این پیام او در تارنماهای خبری
بازتاب داشته است.
آیا به راستی، رژیم ننگین اسلامی برای رهایی از تهدیدهای درونی
و بیرونی که این روزها دارند رخ می نمایند،دست روی مهره ی
سوخته ای چون خاتمی خواهد گذاشت تا بار دیگر ساکنان ایران
را با خنده های این آخوند بفریبد و آمار رای دهندگان ایرانی را
بالا ببرد؟
از این که شناسنامه ی من،مهر رژیم ننگین اسلامی را در خودش دارد
مایه ی شرم است،چه برسد به این که مهرهای انتخاباتی نیز در آن
ردیف شده باشد.
البته در زمان ناپختگی ام ،چند بار در انتخابات نمایشی رژیم ننگین اسلامی
شرکت کرده ام که همه ی آن ها از روی ناآگاهی بوده است.
واپسین باری هم که در انتخابات نمایشی رژیم ننگین اسلامی،رای دادم
آن نیز ناشی از فریب خوردگی ام بود.
ولی نمیشد که همه اش فریب خورد و از این رو بود که رفتم به
دنبال یافتن پاسخ هایم و راه چاره را در خردگرایی یافتم.
آن روزها در تاریکی به سر می بردم ولی هر روزی که می گذشت
روزنه ها و باریکه هایی از روشنایی و نور پدیدار میشدند
تا این که روشنایی بر تاریکی چیره گشت و من به آگاهی
و آزادی اندیشه دست یافتم.
از این که دیگر گول هیچ فریبکاری را نمی خورم و برای خودم یک
موجودیت ناوابسته و آزادی شده ام، برایم بسیار لذت بخش است.
همه ی این بازی های رژیم ننگین اسلامی از روی ترس فروپاشی
ساختار موجود است و هتا خاتمی نیز از ترس به ختر افتادن
هستی رژیم ننگین اسلامی ، وارد میدان شده و مردم را به آشتی ملی
فراخوانده است،مگر میشود من دگراندیش با اسلامگرایانی که می خواهند
سر به تن من نباشد،آشتی بکنم؟
وفاداران به رژیم ننگین اسلامی(و البته تروریسم اسلامی) خون آشامانی
هستند که خون آزادی خواهان را در شیشه کرده اند،مگر میشود که با این
خون آشام ها از در دوستی وارد شد و با آنان همزیستی آشتی جویانه ای داشت؟

۲۲-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements