مراسم اسکار، تشنه ی هیچ فیلمی از رژیم ننگین اسلامی و ایران اشغالی نیست

جوری می گویند که انگار مراسم اسکار ، تشنه ی باشندگی یک فیلمی از
رژیم ننگین اسلامی و ایران اشغالی است.
هنر پیشه های ایرانی مگر جز این است که جیب هایشان دارد از
پول های نفتی و آلوده ی رژیم ننگین اسلامی پر می شود؟
همان پول هایی که مردم بلوچستان و کردستان و هرمزگان و خوزستان
و بهایی ها از آن یا سهمی ندارند و یا کمترین سهمی را دارند.
این که دونالد ترامپ فرمان داده است تا به شهروندان ایران اشغالی
و برخی کشورهای دیگر روادید داده نشود ،کاری درست و به جا می باشد.
باید از ورود کسانی که
از کشورهای آسیب زا و ترورخیز
می آیند و بازشناسی خوب و بد بودنشان خیلی دشوار است
به خاک کشور آمریکا جلوگیری شود.
کسانی که گاه و بی گاه به آمریکا می روند و می آیند
همان هایی هستند که خون آزادی خواهان ایرانی را در شیشه کرده
و برای خودشان زندگی شاهانه ای به هم زده و سهم ما از یک زندگی
شرافتمندانه و کم دغدغه را به تاراج برده اند.
این ها همان هایی هستند که دل در گرو ماندگاری رژیم ننگین اسلامی دارند
و در خردادماه سال آینده خواهید دید که چگونه سرانگشتان رنگین خود را
بر برگه های انتخاباتی این رژیم ننگین اسلامی فرود خواهند آورد.
اسلامگرایان ایرانی به جای این که فیلم های خودشان را به اسکار بفرستند
بهتر است آن را درون کیسه ی آشغال سیاه رنگی بگذارند و به آشغال دانی بیندازندش.
این هنربندان ایرانی بهتر است به جای راه انداختن جنجال و هیاهو
بروند ببینند که آیا جرات سخن گفتن درباره ی بسیاری از چیزهای
بنیادین را در زیر سایه ی رژیم ننگین اسلامی دارند یا نه.
برای من هیچ اهمیتی ندارند که یک فیلمی از ایران اشغالی
به اسکار برود یا نرود ، برای من آن چه که اهمیت دارد
رها شدن از چنگال تروریسم اسلامی و آزاد سازی ایران اشغالی است.

۸-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements