این که در آرزوی فرستادن من به کشتارگاه اسلامی تان هستید در آن هیچ شکی نیست

هتا با آن چک های سپیدی که کشیده بودید و یا می خواستید بکشید
نیز نتوانستید چیزی از من بدانید و من را ردگیری و ردیابی بکنید.
پشت این چک سپیدی که برای گیر انداختن من کشیده بودید را
لابد با خون ریخته شده ی انسان های آزادی خواهی چون ستار بهشتی
مهر زده بودید،این خیال خامی بیش نیست که بتوانید من گریز پای را
به دام بیندازید.
این را به شما شکنجه گران و کشتار پیشگان وابسته به رژیم ننگین اسلامی
بگویم که گاه ، کارهایتان بسیار ابلهانه و ناشیانه است.
از سایر کارهای ابلهانه ی این مزدوران رژیم ننگین اسلامی
همین بس که یک کسی را که هیچ دانشی در زمینه ی رایانه
و سایبر ندارد را فرستاده اند تا با این ترفند آزادیبانی را که
همیشه به روز است و از دانش دیجیتال و سایبر ، آگاهی های
نسبی دارد را به دام بیندازند،هنوز این فرد هیچ کاری برای
دستگاه سرکوبگر رژیم ننگین اسلامی انجام نداده است
که پولی نسبتن کلان به او داده اند تا جایی که زندگی اش زیر و رو شده است
تا جایی که با دیدن زندگی اش هتا پنداشتن این که او تا دیروز کارگری ساده
بود، بسیار سخت است.
البته من کسی نیستم که به این سادگی ها از کنار رخدادها بگذرم
من هر چیز شک برانگیزی را با دیدی امنیتی می نگرم
و این بسیار خوب است.
گیریم که او می توانست داده ها و دانسته هایی از من
را به دست بیاورد(که نمی توانست)،این داده ها به چه درد
رژیم ننگین اسلامی می خورد؟چرا که آن ها تنها به داده ها
و دانسته هایی از من می توانستند دست بیابند که اگر نگویم
بی ارزش، همگی شان دارای کمترین و کمترین و کمترین ارزش می بودند.
من در مبارزه ، شیوه ی خودم را دارم و این شیوه ای است که
آن را دوست دارم چون این شیوه ، ویژه ی خودم می باشد.
این که در آرزوی فرستادن من به کشتارگاه اسلامی تان هستید
در آن هیچ شکی نیست ولی بهتر است این را بدانید که با آدمی
روبرو هستید که تا کنون هیچ تجربه ای نسبت به رویارو شدن با
چنین فردی را نداشته اید، من خودم هستم و دوست دارم برای همیشه
خودم باشم، من می خواهم با کارهایی که انجام می دهم شناخته شوم
نه با سخنانی که دیگران درباره ی من می گویند.
این که این وبلاگ ، تنها سخنگاهی(تریبونی) است که پیوسته
و خستگی ناپذیر به جنگ مافیای اسلام رفته و هنوز پرچمدار میدان است
و یکه و تنها ، در برابر لشگریان خشن تروریسم اسلامی ایستاده
برای من که بسیار مایه ی بالندگی و شادمانی است.

۷-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements